De Werkplaats verbindt beide netwerken en opereert zodanig als een publiek-private samenwerkingsruimte. De Werkplaats zet zich enerzijds in voor de ontwikkeling en ondersteuning van de Nederlandse deelname aan grote en complexe internationale economische projecten. Anderzijds faciliteert De Werkplaats de opzet en coördinatie van meerjarige strategische publiek-private programma’s gericht op de belangrijke economische partnerlanden van Nederland.

Internationale economische projecten

De Werkplaats ontwikkelt zich tot een vast forum voor publiek-private afstemming op werkniveau over missieprogrammering en gezamenlijke (meerjarige) projecten op gebied van handelsbevordering, innovatiesamenwerking en acquisitie. Deze projecten zijn gericht zijn op specifieke landen, (top)sectoren, ‘key enabling technologies’ en maatschappelijke uitdagingen.

Het gaat om het ontwikkelen van praktische oplossingen voor concrete internationale kansen die voor één of meerdere (top)sectoren, dan wel meerdere bedrijven, kennisinstellingen, regio’s en steden in Nederland van belang zijn, maar die niet van de grond komen of dreigen vast te lopen zonder een publiek-private maatwerkaanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, capaciteit en instrumenten die in de private en de publieke pijlers aanwezig zijn. Doelstelling van deze aanpak is het beter positioneren van Nederlandse kennis en kunde bij het oplossen van grote vraagstukken in buitenlandse markten, maar ook het bijdragen aan een gewenste lange termijn systeemverandering aan zowel publiek als private zijde indien vraagstukken zich structureel voordoen en/of sector of land overstijgend zijn. De Werkplaats zal snel en slagvaardig optreden bij

de projecten in kwestie waarbij synergie met de uitvoerende activiteiten van Trade & Innovate NL en NL International Business essentieel is.

De Werkplaats zet zich in om deze programma’s te ontwikkelen door:

  • Een ‘mapping’ te maken per focusland/regio. Nagegaan wordt welke afspraken, initiatieven en activiteiten er zijn. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Welke sectoren hebben prioriteit en waarop zijn die keuzes gebaseerd? Is dat vastgesteld naar eigen inzicht, na gesprekken met andere publieke en/of private partijen, zijn er sectorstudies uitgevoerd of gebruikt?
  • Het vaststellen van de belangrijkste gezamenlijke thema’s per focusland/regio. Het gaat hierbij om de identificatie van sectoren en thema’s die als de meest kansrijke worden gezien door zowel publiek als privaat. Na consultatie zullen de hoogst scorende sectoren/thema’s worden geselecteerd voor de meerjarenstrategie.
  • Het uitwerken van een meerjarenstrategie per focusland/regio. Het doel is om een opzet en aanpak te ontwikkelen voor de langere termijn en te komen tot een gezamenlijke activiteitenkalender voor de middellange termijn.